Kiharakerhon säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kiharakerho ry, Curlyklubben rf, sen kotipaikka on Turku, toimialue valtakunnallinen. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirjakielenä suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on kiharakarvaisten noutajien laadun kohottaminen sekä metsästys- että näyttelykoirana. Toimintaansa yhdistys toteuttaa järjestämällä kilpailuja ja koulutustilaisuuksia, julkaisemalla tiedotuslehtisiä sekä muilla edellisiin verrattavilla tavoilla.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan henkilö kutsua täysilukuisen hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Henkilöjäsenet ovat vuosi-, ainais-, perhe-, pentue- tai kunniajäseniä. Perhejäsen ei saa yhdistyksen julkaisua.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäsen katsotaan eronneeksi mikäli hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa kolmen (3) kuukauden ajalta sen erääntymisestä lukien.

4§ Hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, jonka toimikausi on yksi (1) vuosi, sekä neljä jäsentä, joiden toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että kaksi jäsentä on vuosittain erovuorossa. Ensi kertaa valittujen hallituksen jäsenten erovuoroisuus määrätään arvalla. Näiden lisäksi valitaan vuosittain kaksi varajäsentä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai rahastonhoitaja tai sihteeri jompikumpi yhdessä varapuheenjohtajan kanssa.

6§ Tilit

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit tarkastaa kaksi (2) vuosikokouksen valitsemaa tilintarkastajaa.

7§ Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu toimitetaan jokaiselle jäsenelle postitse jäsenluetteloon merkityllä osoitteella viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä heinä-elokuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

9§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Kokouksen avaus
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  • Valitaan seuraavaa kalenterivuotta varten kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
  • Valitaan tarpeelliset toimikunnat ja niiden kokoonkutsujat
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa varat käytetään kiharakarvaisten noutajien hyväksi viimeisen kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

Hyväksytty Kiharakerhon vuosikokouksessa 21.7.2012
Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 25.9.2013