Kiharakerhon säännöt

KIHARAKERHO RY, CURLYKLUBBEN RF:N SÄÄNNÖT
Voimassa 27.9.2020 alkaen

 

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kiharakerho ry, Curlyklubben rf. Sen kotipaikka on Turku, ja toimialue on valtakunnallinen. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirjakielenä suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto ry:hyn kuuluvana edistää puhdasrotuisten ja terveiden kiharakarvaisten noutajien kasvatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä sekä metsästys-, näyttely- että perhekoirana.

Tarkoitustaan varten yhdistys

 • järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä sekä kokeita.
 • suorittaa jalostusneuvontaa.
 • ylläpitää monipuolista viestintää ja julkaisee jäsenlehteä.
 • seuraa rodun kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
 • toimii muullakin vastaavalla tarkoitustaan edistävällä tavalla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan,

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
 • järjestää keräyksiä, myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja arpajaisia.
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Henkilöjäsenet ovat vuosi-, ainais-, perhe- tai kunniajäseniä. Vuosijäseniä ovat yhdistykseen suoraan liittyneet henkilöt jäsenet sekä kasvattajien kautta liittyneet uudet pennunomistajat (pentuejäsenet). Ainaisjäseniä ovat ainaisjäsenmaksun suorittaneet jäsenet. Perhejäsen on henkilö, joka asuu varsinaisen jäsenen tai ainaisjäsenen kanssa samassa taloudessa. Perhejäsen ei saa yhdistyksen julkaisua. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö täysilukuisen hallituksen yksimielisellä päätöksellä.

Järjestö pitää jäsenistään jäsenluetteloa. Luetteloon merkitään jäsenen täydellinen nimi, osoite ja kotipaikka. Jäsenelle varataan pyydettäessä tilaisuus tutustua häntä koskeviin tietoihin. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679). Tietojen luovuttamisesta voi päättää järjestön hallitus.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta.

4§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole huhtikuun loppuun mennessä maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan.

5§ Jäsenen erottaminen

Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta vastaan taikka muuten hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, yhdistyksen kokouksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä. Jäsentä on kuultava ennen erottamista.

Jos jäsen on erotettu Suomen Kennelliitosta, järjestön hallituksella on oikeus erottaa jäsen myös yhdistyksestä.

6§ Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä heinä-elokuun aikana.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava vähintään kuukautta ennen kokousta joko yhdistyksen jäsenlehdessä, kotisivuilla tai lähettämällä se kirjeenä tai sähköisesti jokaiselle jäsenelle.

Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, siitä on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Jäsen ei voi valtuuttaa toista henkilöä sijaansa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Hallitus voi päättää, että jäsenet voivat osallistua yhdistyksen kokoukseen postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Hallitus antaa kussakin tilanteessa tarkemmat määräykset etäosallistumisesta, jotka on ilmoitettava viimeistään kokouskutsussa.

7§ Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
 2. Todetaan kokouksen sääntömääräisyys ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 4. Valitaan kokoukselle sihteeri
 5. Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
 6. Valitaan kokoukselle kaksi (2) ääntenlaskijaa
 7. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 8. Esitetään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 9. Päätetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 10. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 11. Päätetään yhdistyksen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta seuraavalle kalenterivuodelle
 12. Valitaan seuraavaa kalenterivuotta varten toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 13. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana
 14. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen §9 noudattaen
 15. Valitaan tarpeelliset toimikunnat ja niiden puheenjohtajat
 16. Valitaan edustajat ja varaedustajat Suomen Noutajakoirajärjestön yleiskokouksiin
 17. Valitaan edustajat ja varaedustajat Varsinais-Suomen kennelpiirin kokouksiin
 18. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset
 19. Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät esitykset, jotka on jätetty hallitukselle kirjallisesti viimeistään toukokuun loppuun mennessä
 20. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset.

8§ Ylimääräiset kokoukset

Vuosikokouksen lisäksi järjestö voi pitää ylimääräisiä kokouksia.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle viipymättä. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta ja äänivallasta on voimassa samat säännöt kuin järjestön kokouksissa.

9§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä.

Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Vuosittain erovuorossa on kolme (3) jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Näiden sääntöjen voimaanastumisen jälkeen ensimmäisessä yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan koko hallitus uudelleen. Ensi kertaa valittujen hallituksen jäsenten erovuoroisuus määrätään arvalla.

10§ Hallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Kokouskutsu lähetetään hallituksen jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta kirjeellä tai sähköisesti.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja ja lisäksi kolme (3) hallituksen jäsentä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

11§ Osallistuminen hallituksen kokouksiin

Yhdistyksen toimihenkilöllä on oikeus osallistua järjestön hallituksen kokouksiin. Lisäksi hallituksella on harkintansa mukaan oikeus kutsua asiantuntijoita osallistumaan kokoukseen. Edellä mainituilla henkilöillä on hallituksen kokouksissa puhe-, mutta ei äänioikeutta.

12§ Hallituksen tehtävät

 1. Edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita.
 2. Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä päättää yhdistyksen arvoltaan vähäisen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.
 3. Nimetä sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.
 4. Valmistella yhdistyksen sääntömääräinen kokous.
 5. Valmistella ja esittää yhdistyksen kokoukselle sille kuuluvat asiat.

13§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai rahastonhoitaja tai sihteeri jompikumpi yhdessä varapuheenjohtajan kanssa.

14§ Toimikunnat

Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan ja hoitamaan niille annettuja tehtäviä. Vuosikokous valitsee toimikuntien puheenjohtajat. Toimikuntien puheenjohtajat esittävät toimikuntien jäsenet hallituksen hyväksyttäväksi. Toimikuntien tulee noudattaa yhdistyksen kokousten ja hallituksen sekä Suomen Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita.

15§ Talouden tarkastaminen

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen toiminnan ja tilit tarkastaa vuosikokouksen valitsema toiminnantarkastaja tai hänen ollessa estynyt varatoiminnantarkastaja.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on toimintakertomuksen kanssa esitettävä toiminnantarkastajalle viimeistään toukokuun lopussa. Toiminnantarkastajan tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

16§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa varat käytetään kiharakarvaisten noutajien hyväksi yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat kiharakarvaisten noutajien hyväksi.

17§ Yhdistyslaki

Muuten on noudatettava, mitä yhdistyslaissa säädetään.